English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Болоњски процес на Економском факултету

На основу примене Закона о високом образовању Републике Србије и стандарда за акредитацију које је прописао Национални савет за високо образовање у наставни план, режим студија и укупно пословање Економског факултета у Нишу су уграђена одређена решења, битно другачија од досадашње праксе.

Рад студената се мери кредитима (ЕСПБ - европски систем преносивих бодова). Један кредит (1ЕСПБ) вреди 25 до 30 сати рада студента (било да је реч о предавањима, вежбама, самосталном раду код куће, раду у групи и сл.). У току једне школске године студент је дужан да освоји 60 ЕСПБ или       30 ЕСПБ по семестру). Након положеног испита студент осваја одговарајући број ЕСПБ који је независтан од оцене. Дакле, студент са свим положеним испитима са прве године има укупно 60 ЕСПБ без обзира да ли има све десетке или све шестице на испитима.

На Економском факултету у Нишу сви испити су једносеместрални,  носе 7 ЕСПБ и имају шест часова предавања и вежби.  Једини изузетак су страни језици који имају фонд од 2 часа и носе 2 ЕСПБ. Кредити се такође добијају и за семинарске радове, завршни рад и стручну праксу. Трећина предмета је изборна што значи да студент сам профилише своје образовање према личном опредељењу.

Коначна оцена на испиту се формира на основу укупне активности студента током семестра. На основу правилника о полагању испита усвојеног од стране Наставно научног већа Економског факултета у Нишу оцена зависи од предиспитних и испитних активности које укупно носе 100 поена. Предиспитне активности чине: предавања, вежбе, колоквијуми итд. Оне носе максимално 50 поена(предавања носе 20 поена, вежбе 10 поена, а на колоквијуму се може максимално освојити 20 поена). Студент је обавезан да изађе и на испит који носи максимално 50 поена. Структура оцене према поенима је следећа:

ОЦЕНА

ЗНАЧЕЊЕ

БРОЈ ПОЕНА

5 (пет)

Није задовољио

Мање од 55

6 (шест)

Довољан

55 - 64

7 (седам)

Добар

65 - 74

8 (осам)

Врло добар

75 - 84

9 (девет)

Одличан

85 - 94

10 (десет)

изузетан

95 - 100

Број ЕСПБ кредита одређује и максимум обавезне литературе из које се спрема испит. Тако је правилником о уџбеницима на Економском факултету у Нишу одређен максимални обим литературе (према унапред дефинисаном формату) од 450 страна. Професори су такође обавезни да дају списак питања за испит. За упис друге године студија је самофинансирајућим студентима неопходно да освоје 37 ЕСПБ. Студентима који се финансирају из буџета Републике Србије је (према одлуци Скупштине Републике Србије из октобра 2008. године) за упис наредне године студија неопходно да остваре 54 ЕСПБ у школској 2009/2010 години.

У оквиру самоевалуације на крају сваког семестра студенти оцењују рад професора у датом семестру. Ова оцена је битна како за самог професора, тако и за Факултет у процесу акредитације.

Све поменуте активности, као и много других су дефинисане стандардима за обезбеђење квалитета које је наставно научно веће већ усвојило и који су објављени на сајту Факултета.За студенте су најзначајнији стандарди за обезбеђење квалитета наставе, стандарди за обезбеђење квалитета рада службе за студентска питања, правилник о полагању испита, правилник о раду библиотеке  итд.

Систем кредита би требало да омогући мобилност студената како у Србији тако и у иностранству. Тако студент може да један или више семестара заврши на неком другом факултету, врати  се на Економски факултет у Нишу и заврши студије. Ова пракса се убрзано уводи јер наши студенти одлазе на студије у Француску, Италију, Словенију да би завршили један или два семестра, а најчешће је реч о мастер студијама. Мобилност је подржана и пројектима које Економски факултет у Нишу реализује са другим факултетима из земље и иностранства. Тренутно су у току  следећи  TEMPUS пројекти:

  • о реформи мастер студија (са факултетима из Беча  (Аустрија), Братиславе  (Словачка ), Кракова и Жешова (Пољска) и Удина (Италија);
  • о билатералном мастер програму international business development са високом школом из Клермон Ферана  (Француска).
  • о научној сарадњи и размени студената и професора са Економским факултетом из Венеције (Италија)

Ови пројекти отварају могућности и за мобилност студената и њихово усавршавање у иностранству.

Упис

Студентске организације