English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Међународни менаџмент

9. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Међународне финансије 4 6 ЕСПБ бодова
2. Банкарство 4 6 ЕСПБ бодова
3. Изборни 4 6 ЕСПБ бодова
4. Изборни 4 6 ЕСПБ бодова
5. Изборни 4 6 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 20 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

  1. Право унутрашњег тржишта ЕУ
  2. Релациони маркетинг
  3. Аграрна политика
  4. Управљање квалитетом
  5. Управљање електронским пословањем предузећа
  6. Управљање ланцима снабдевања

10. семестар

  ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад
(везан за смер)
20 10 ЕСПБ бодова
2. Дипломски рад (мастер рад)   20 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 20 30 ЕСПБ бодова

Трајање студија: једна година - 2 семестра (програм носи 60 ЕСПБ бодова).

Академски назив: Академски назив дипломирани са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из области међународног менаџмента - мастер.

Визија програма-смера
Мастер програм - смер Међународни менаџмент је дугорочно оријентисан на одржавање и унапређивање већ стечене образовне конкурентске предности Економског факултета у Нишу у домену управљања међународним бизнисом, на подлози савремених пословних и тржишних концепција и приступа.

Циљ програма-смера
Мастер Међународни менаџмент, као завршни дипломски студијски програм, нуди студентима унапређена и развијена знања, концепције, стратегије и вештине савременог управљања међународним пословним операцијама, на подлози маркетинг концепције. Студенти се оспособљавају за креирање и остваривање међународно релевантног тржишног успеха. Циљ фокусираних дипломских студија из међународног бизниса, менаџмента и маркетинга је обезбеђивање научноистраживачког, академског и практичног оспособљавања завршних универзитетских студената за самостално бављење истраживачким, експертским, консултантским и примењеним аспектима међународног бизниса, менаџмента и маркетинга. Овај циљ се постиже комбинацијом предавања, интерактивног, групног, креативног и семинарског, како академског тако и емпиријско-практичног, начина рада професора и сарадника са студентима.

Компетенције
Када заврши овај студијски програм, другог циклуса, студент ће бити оспособљен:
• Да учествује у реализацији међународних кооперативних аранжмана
• Да сарађује и управља реализацијом извозних и увозних послова
• Да сарађује и управља међународним пословним операцијама ван земље
• Да организује и реализује истраживање иностраних тржишта и окружења
• Да учествује на разним формама међународних трансфера технологије и знања
• Да учествује у реализацији пројеката заједничких улагања, директних инвестиција и стратегијских алијанси
• Да заступа интересе компаније на међународним финансијским тржиштима
• Да посредује у токовима и односима међународног бизниса
• Да креира и реализује конкурентну политику извозних цена
• Да преговара и закључује међународне пословне уговоре.

Завршавањем другог циклуса студијског програма-смера Међународни менаџмент, студент стиче унапређена и развијена знања из виталних и опредељујућих аспеката међународног бизниса, подржана комплементарним базичним знањима из пословне економије и менаџмента. Посебно издвајамо следеће уже-стручне пословне компетенције:
• Познавање међународних институционалних, трговинских и финансијских претпоставки пословања
• Познавање извозних форми и аспеката међународног пословања
• Познавање кооперативних и инвестиционих форми и аспеката међународног пословања
• Познавање функционалних аспеката међународног менаџмента
• Познавање проблематике оперативне реализације извозног и увозног посла
• Познавање типова и примене међународних пословних уговора
• Познавање техника међународног пословног преговарања.

Наведене ужестручне пословне компетенције би биле подржане додатним оперативним вештинама за које би студенти били оспособљени:
• Оперативно – техничке вештине међународног пословања
• Вештине међународне пословне кореспонденције
• Компјутерске вештине уз коришћење Интернета у међународним пословима
• Презентационе, преговарачке, комуникативне и аналитичке вештине
• Вештине мултикултурног прилагођавања и интерактивног деловања
• Вештине комуницирања на светским језицима.

Студенту који стекне диплому овог студијског програма -смера потврђује се да је постао стручњак за менаџмент међународног пословања. Он би био оспособљен за следеће послове:
• истраживач и аналитичар међународног пословног и тржишног окружења,
• регионални и country менаџер,
• самостални менаџер иностраних клијената,
• од сарадника до извршног руководиоца међународних пословних пројеката,
• од сарадника до руководиоца међународних сајмова и изложби,
• заступник и менаџер продаје у иностранству,
• сарадник и руководилац извоза или увоза,
• сарадник или руководилац међународних везаних послова (countertrade manager),
• сарадник и/или руководилац партнерских аранжмана са иностранством,
• сарадник или руководилац на пословима инвестиција у иностранству,
• извршни руководилац међународних пословних операција,
• стручњак или самостални консултант за: извоз и увоз, међународне партнерске аранжмане, заједничка улагања, директне инвестиције у иностранству, међународно финансијско и берзанско пословање, међународни бизнис, менаџмент и маркетинг.

Студент са дипломом овога профила, би могао успешно да се сналази радећи у привреди, како производним тако и услужним предузећима, међународно оријентисаним компанијама које имају пословне активности у иностранству, мултинационалним и транснационалним компанијама које послују у земљи и иностранству, пословним аранжманима, пројектима и подухватима са међународним учешћем, који се реализују у земљи, међународним истраживачким и консултантским фирмама, на међународним банкарским и осигуравајућим пословима, министарству за економске односе са иностранством, министарству за иностране послове, представништвима привредних комора, пословних асоцијација и појединих компанија у иностранству, међународним непрофитним и непривредним организацијама, националним агенцијама за промоцију извоза и директних инвестиција, као и научноистраживачким организацијама и институцијама.

Упис

Студентске организације