English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Менаџмент у туризму

9. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Валоризација туристичког потенцијала 4 6 ЕСПБ бодова
2. Управљање квалитетом 4 6 ЕСПБ бодова
3. Изборни 4 6 ЕСПБ бодова
4. Изборни 4 6 ЕСПБ бодова
5. Изборни 4 6 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 20 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Регионална економија
 2. Стратегијски финансијски менаџмент
 3. Управљање електронским пословањем предузећа
 4. Међународне финансије
 5. Монетарни и фискални менаџмент
 6. Банкарство

10. семестар

  ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад
(везан за смер)
20 10 ЕСПБ бодова
2. Дипломски рад (мастер рад)   20 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 20 30 ЕСПБ бодова

Трајање студија: једна година - 2 семестра (програм носи 60 ЕСПБ бодова).

Академски назив: Академски назив дипломирани са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из области менаџмента у туризму.

Визија програма-смера
Основни садржај студијског програма пружа студентима знања из области стратегијског менаџмента туристичких предузећа и туристичких дестинација, управљање простором у туризму, као и менаџментом и маркетингом догађаја. Додатни садржаји студијског програма омогућавају студентима стицање специјализованих знања из области попут Е – бизниса у туризму, трговине путничког саобраћаја, истраживања потрошача у туризму, страног језика.

Студијски програм-смер Менаџмент у туризму предвиђен је за оспособљавање студената за рад на менаџерским пословима у туризму и сличним услужним делатностима, као и стручњака за маркетинг и менаџмент туристичких агенција и дестинација

Циљ програма-смера

 • Оспособљавање студената за обављање свих видова делатности у менаџменту туризма, угоститељства и сродних услужних делатности,
 • Оспособљавање студената за управљање туристичким развојем,
 • Оспособљавање студената за обављање свих менаџерских и маркетиншких послова у јавном сектору туризма.

Компетенције
Завршетком овог студијског програма студент ће бити оспособљен за рад у различитим профилима туристичке делатности. С обзиром да постоји велики недостатак стучних кадрова у туристичкој индустрији код нас, јавља се потреба за кадровима који ће имати шире туристичко образовање. Студенти ће бити компетентни за обављање послова како креативног, тако и управљачког и организационог типа.

Кључне вештине које студент стиче у другом циклусу студија су:

 • Менаџерске вештине у туризму, хотелијерству и сродним и пратећим делатностима,
 • Маркетиншке вештине у туризму, хотелијерству и сродним и пратећим делатностима,
 • Истраживање тржишта и коњунктуре у туризму,
 • Планирање и синхронизовање комплементарних активности у туризму (угоститељства, трговине, саобраћаја и сл.),
 • Примена метода и техника планирања развоја у приватном и јавном сектору у туризму, хотелијерству и комплементарним делатностима,
 • Менаџерске и маркетиншке вештине у домену организације великих догађаја,
 • Вештине неопходне за увођење и примену Е – бизниса у туризму, хотелијерству и пратећим делатностима,
 • Менаџерске вештине упављања базираног на тежњи за тоталном сатисфакцијом потрошача у туризму, хотелијерству и пратећим делатностима,
 • Менаџерске вештине везане за доношење стратешких одлука у туризму, хотелијерству и пратећим делатностима,
 • Коришћење инструмената просторног планирања у туризму.

Студент који заврши овај студијски програм оспособљен је да обавља следећа занимања: менаџер различитих нивоа и функција у туризму и комплементарним делатностима, менаџер различитих нивоа у хотелијерству, менаџер различитих нивоа организатора путовања, руководилац истраживачко-развојних послова у јавном сектору и туристичкој индустрији, саветник у ресорном министарству, вођење пословне политике на макро и микро нивоу у туризму, руководилац сектора у ресорном министарству, саветник у асоцијацијама туристичке и остале привреде, руководилац сектора у националним, регионалним и локалним туристичким организацијама, саветник за питања одрживог развоја туризма, стручњак за питања планирања, организације, спровођења и маркетинга великих догађаја, вођа пројекта у професионалним организаторима великих догађаја, стручњак за различита подручја пословне економије и менаџмента у приватном и јавном сектору у туризму, наставник у одговарајућим средњим стручним школама.

Упис

Студентске организације