English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Општа економија

9. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Методологија економских наука 4 6 ЕСПБ бодова
2. Микро и макро економска анализа 4 6 ЕСПБ бодова
3. Изборни 4 6 ЕСПБ бодова
4. Изборни 4 6 ЕСПБ бодова
5. Изборни 4 6 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 20 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Регионална економија
 2. Аграрна политика
 3. Међународне финансије
 4. Валоризација просторног потенцијала
 5. Банкарство
 6. Економика друштвеног избора

10. семестар

  ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад
(везан за смер)
20 10 ЕСПБ бодова
2. Дипломски рад (мастер рад)   20 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 20 30 ЕСПБ бодова

Трајање студија: једна година - 2 семестра (програм носи 60 ЕСПБ бодова).

Академски назив: Академски назив дипломирани са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из области опште економије - мастер.

Визија програма
Студијски програм је мултидисциплинарног карактера. Мултидисциплинаран приступ омогућен је предметима који се баве изучавањем улоге државе, међународних економских односа, тржишних структура, социологије, етике, права и политике. Полазницима се пружа широка лепеза програма стицања најновијих теоријских знања из области економије, као и аналитичких способности које омогућавају коришћење теорије за тумачење и предвиђање економских појава и решавање конкретних економских проблема.
Овај студијски програм упознаје студенте с различитим аналитичким методама које омогућавају анализу трендова у привреди и друштву и ефикасности економске политике, економску валоризацију пројеката и програма, и доношење оптималних економских одлука. Конципирање студијског програма на такав начин треба да код студената развије креативност и способност анализирања проблема, од оних глобалног до микро карактера, и осмишљавање решења за конкретне проблеме. Другим речима, обучавање младих људи да разумеју и прихвате савремене глобализацијске и интеграцијске процесе, али и да задрже и даље изграђују способност самосталног, иновативног и креативног размишљања, одлучивања и деловања.

Циљ програма
Основни циљ дипломског Студијског програма Општа економија је оспособљавање не само младих научних истраживача, већ и практичара запослених у предузећима, банкама, установама образовања, науци, култури, здравству, спорту, јавним службама, владиним институцијама као и осталим делатностима. С обзиром на широку могућност примене стечених знања, овај студијски програм није намењен само економистима, већ и студентима који су завршили додипломске студијске програме на сродним факултетима, а који се у свом професионалном раду баве проблематиком економије. Наш циљ је стварање високо образованих стручњака са могућностима креативног деловања и решавања стварних проблема које поставља динамично окружење.

Компетенције
По завршетку дипломског Студијског програма Општа економија кандидати стичу способност и вештине самосталног научноистраживачког рада у области економије, као и могућност за укључивање у научноистраживачки рад на високошколским институцијама, научно-истраживачким инситутима, као и у истраживачким институтима у привреди. Студенти који стекну диплому овог дипломског студиског програма моћи ће да обављају сложене и захтевне послове виших нивоа одговорности у приватном и јавном сектору, предузећима, државној администрацији (локалног, регионалнг и националног значаја), професионалним удружењима итд.

Знања које кандидати стичу су:

 • Специфична знања из области макроекономије и макроекономске анализе
 • Специфична знања из области микроекономије и микроекономске анализе
 • Специфична знања из области економије јавног сектора
 • Специфична знања из области институционалне економије
 • Специфична знања из области економике регулације
 • Специфична знања из области макроекономије отворене привреде
 • Специфична знања из области тржишних структура
 • Специфична знања из монетарне економије и банкарства
 • Специфична знања из области политичке економије транзиције, глобализације и регионалних економских интеграција.

Послови које на тржишту рада може да обавља студент који је завршио дипломски академски Студијски програм Општа економија:

 • Руководеће послове економисте у органима државне управе
 • Послови руковођења аналитичким сектором у предузећима
 • Послови руковођења аналитичким сектором у финансијским институцијама
 • Послове научноистраживачког рада у области економије.

Упис

Студентске организације