English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Органи факултета

Деканaт Економског факултета

Деканат Економског факултета у Нишу се састоји од декана и три продекана: за материјално-финансијска питања, за научни рад и наставна и студентска питања.

oпширније

Савет Економског факултета

На основу члана 114. и 115. Статута Економског факултета у Нишу, Савет Факултета на Конститутивној и I седници одржаној 18.02.2010. године донео је ОДЛУКУ о верификацији мандата чланова Савета Економског факултета Универзитета у Нишу

oпширније

Наставно-научно веће Факултета

Наставно-научно веће Факултета чине сви наставници и сарадници.

При одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у Већу и његовим телима учествују и представници студената (студенти чине 10% чланова).

oпширније

Студентски парламент

За имплементацију Болоњског процеса, који је у Србији започет пре четири године, а конкретно и доношењем Закона о високом образовању, као једна од важних смерница истиче се партнерски однос наставника и студената. У новом систему студирања студент више не сме бити само пасивни објекат у наставном процесу, већ активна страна, чије ће се мишљење и иницијативе разматрати и спроводити ради побољшања квалитета високог образовања.

oпширније
Упис

Студентске организације