English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Пријемни испит

Кандидати који конкуришу за упис у I годину студија полажу пријемни испит из два предмета, по избору, од следећа четири понуђена:

  • Политичка економија (Основи економије),
  • Економика предузећа (Пословна економија),
  • Математика и
  • Социологија

Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи у четворогодишњем трајању. Факултет ће припремити посебне приручнике за сваки од предмета из којих се може спремати пријемни испит. Приручници ће моћи да се набаве на скриптарници Економског факултета.

Избор кандидата за упис у I годину основних студија обавља се према резултатима постигнутим на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи, а на основу ранг листе која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16 а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи се заокружује на две децимале.

Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова заокруживањем на две децимале. Пријемни испит за упис у I годину основних студија организује се независно од броја пријављених кандидата.

Факултет утврђује јединствену ранг листу за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом, и има више од 51 бода.

У случају да два кандидата имају исти број бодова на ранг листи они остварују иста права.На пример, Ако су на јединственој ранг листи на последњем месту које остварује право финансирања из буџета и на првом месту које је предвиђено за самофинансирање, оба студента ће бити уписана за финансирање из буџета

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, који је одређен конкурсом и има више од 30 бодова. Број студената који ће се финансирати из буџета, као и број студената који ће се самофинансирати до месеца маја одређује Национални савет за високо образовање и Министарство просвете Републике Србије.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на јединственој ранг листи. У процесу акредитације Економском факултету у Нишу је одобрен упис 880 студената на прву годину студија, од чега ће из буџета бити финансирано 350. Одлуку о броју студената који се финансирају из буџета треба да потврди Национални савет за високо образовање (априла или маја 2009. године)

На Универзитету у Нишу Економски факултет уписује највећи број студената. Од економских факултета у Србији, само Економски факултет у Београду уписује већи број студената. У претходних неколико година сви пријављени студенти су уписани на прву годину студија. На пријемном испиту у 2008. години за финансирање из буџета је било неопходно остварити 89,38 поена (збир успеха из средње школе и резултата са пријемног испита).

Упис

Студентске организације