English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање

9. семестар

  ПРЕДМЕТИНедељни фонд часова Број ЕСПБ бодова
1. Стратегијско управљачко рачуноводство 4 6 ЕСПБ бодова
2. Финансијско извештавање 4 6 ЕСПБ бодова
3. Изборни 4 6 ЕСПБ бодова
4. Изборни 4 6 ЕСПБ бодова
5. Изборни 4 6 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 20 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Стратегијски финансијски менаџмент
 2. Менаџмент перформанси
 3. Рачуноводствено вредновање финансијских инструмената
 4. Теорија одлучивања
 5. Управљање електронским пословањем предузећа
 6. Банкарство

10. семестар

  ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад
(везан за смер)
20 10 ЕСПБ бодова
2. Дипломски рад (мастер рад)   20 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 20 30 ЕСПБ бодова

Трајање студија: једна година - 2 семестра (програм носи 60 ЕСПБ).

Академски назив: Академски назив дипломирани са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из области рачуноводства, ревизије и финансијског управљања - мастер.

Визија програма
Део програма који покрива ужу дисциплину или дисциплине (ако је мултидисциплинаран):

 • Стратегијско управљачко рачуноводство
 • Финансијско извештавање

Циљ програма
Помоћни садржаји и део програма који се бира из других студијских програма

 • Стратегијски финансијски менаџмент
 • Менаџмент перформанси
 • Рачуноводствено вредновање финансијских инструмената
 • Теорија одлучивања
 • Интерна ревизија и контрола
 • Управљање пројектима
 • Управљање електронским пословањем предузећа.

Компетенције
Студент стиче знања из области:

 • Мерења перформанси предузећа
 • Рачуноводствених политика
 • Стратегијског управљачког рачуноводства
 • Стратегијског финансијског менаџмента
 • Интерне ревизије и контроле
 • Управљања пројектима
 • Управљања електронским пословањем предузећа
 • Теорије одлучивања и др.

Студент стиче вештине:

 • Припремања и састављања екстерних финансијских извештаја
 • Примене управљачко-рачуноводствених техника и инструмената у циљу управљања перформансама предузећа
 • Примене техника интерне ревизије и контроле
 • Финансијског и пословног реструктурирања предузећа и др.

Студент ће бити оспособљен (кључне компентенције) да:

 • Руководи предузећима и другим профитним и непрофитним организацијама
 • Обавља послове консалтинга
 • Обавља послове интерне и екстерне ревизије у предузећима и другим профитним и непрофитним организацијама.
 • Припрема и контролише спровођење пословног (бизнис) плана
 • Примењује рачуноводствене информације у управљању предузећима и другим профитним и непрофитним организацијама
 • Управља новчаним токовима и др.

Послови на тржишту рада које би студент могао да обавља након завршетка овог програма су: финансијски менаџер, руководилац рачуноводства, ревизор, главни контролор, финансијски аналитичар, инвестициони саветник, професор у средњој школи и др. Студенти који заврше студијски програм - мастер Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање могу се додатно усавршавати путем курсева у професионалним асоцијацијама ради стицања одговарајућих рачуноводствених, ревизорских и финансијских звања, као и путем рачуноводствених семинара и различитих тренинг програма. При конципирању студијског програма коришћена су искуства високошколских институција из земаља развијене тржишне привреде и напредне рачуноводствене праксе.

Упис

Студентске организације