English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Циљеви мастер студија

Студијски програм Економија, на дипломским академским (мастер) студијама, има за циљ да пружи студентима максимална стручна и теоријска знања којима се могу решавати најсложенији конкретни економски проблеми из области:

  •  макро и микроекономске анализе, привредног развоја, економске политике, економске теорије;
  •  финансијског управљања, интерне ревизије, екстерне ревизије, организације рачуноводственог информационог система;
  •  финансија, банкарства и рада осигуравајућих друштва;
  •  менаџмента предузећа (менаџмента као процеса са потпроцесима планирања, организовања, вођења и контроле; управљања пословним функцијама и пословним процесима; корпоративног управљања, управљања људским ресурсима и интелектуалним капиталом предузећа;), маркетинга (способност управљања и креативног пословног размишљања; имплементирања пословних стратегија, реализације и примене резултата истраживања тржишта, тржишног комуницирања и стварања добрих односа с јавношћу и др.)
  •  међународног менаџмента (међународне економије, међународних финансија, међународног маркетинга) и
  •  менаџмента у туризму (регионалног аспекта туризма у свету и нашој земљи, развојних процеса, метода и критеријума одлучивања у туризму).


Контрола квалитета

Економски факултет у Нишу обезбеђује:
1) услове за ефикасно и квалитетно студирање,
2) флексибилност студијског програма Економија,
3) подизање одговорности свих наставника у раду са студентима и
4) стално унапређивање садржаја наставних дисциплина и научно-истраживачких метода.
Све промене треба да омогуће студентима дипломских (мастер) студија да самостално развијају и ефикасно имплементирају софистицирана знања и вештине из релевантних области истраживања.

Посебно се прати квалитет извођења наставе, испита и успех у студирању, како у целини тако и по предметима (у складу са Стандардима и продедурама за обезбеђење квалитета у поступку организовања и завршета академских студија и израде и одбране завршног рада – дипломски (мастер) рад, Стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета у поступку избора у наставна звања).

Информације о реализацији студијског програма Економија су јасне и доступне су како актуелним и потенцијалним студентима тако и осталим заинтересованим лицима.

За обезбеђење стандарда и контролу квалитета основана је и комисија за контролу квалитета на студијском програму.

Упис

Студентске организације