English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2014-12-24 Значај аграрног буџета као извора финансирања пољопривреде и руралног развоја
Кандидат: Ивана Николић
Комисија: Снежана Ђекић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Соња Јовановић
 2014-12-24 Динамичка анализа структуре становништва у региону jужне и источне Србије
Кандидат: Милица Павловић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Вера Ђорђевић,Винко Лепојевић
 2014-12-23 Рачуноводствени аспекти пореза на додату вредност у туризму
Кандидат: Александар Радовановић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Љиља Антић
 2014-12-11 Организациона архитектура корпоративног предузећа као детерминанта и фактор његовог ефикасног пословања
Кандидат: Соња Лукић
Комисија: Весна Секулић,Бојан Крстић,Ивана Симић
 2014-12-11 Улога стратегијског управљачког рачуноводства у мерењу и контроли перформанси диверсификованих компанија
Кандидат: Марина Лукић
Комисија: Татјана Стевановић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2014-12-11 Улога маркетинга у развоју друштвено одговорне потрошње
Кандидат: Милена Марјановић
Комисија: Сузана Ђукић,Љиљана Станковић,Надица Фигар
 2014-12-11 Улога стратегијског управљачког рачуноводства у креирању корпоративне стратегије конгломерата
Кандидат: Александар Миљковић
Комисија: Татјана Стевановић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2014-12-11 Правно-економски аспекти и могућности развоја факторинга у Републици Србији
Кандидат: Маја Костић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић,Драгана Раденковић-Јоцић,Срђан Маринковић
 2014-12-11 Кластер анализе економске развијености региона Јужне и Источне Србије
Кандидат: Лазар Михаиловић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Вера Ђорђевић,Винко Лепојевић
 2014-12-10 Детерминанте регионалног развоја Републике Србије у савременим условима
Кандидат: Миљан Поповић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Живорад Глигоријевић,Владислав Марјановић
 2014-12-10 Управљање маркетингом односа са добављачима
Кандидат: Милена Стајковић
Комисија: Сузана Ђукић,Љиљана Станковић,Сузана Стефановић
 2014-12-09 Туризам Црне Горе - потенцијали и стратегијски правци развоја
Кандидат: Милица Попадић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Зоран Аранђеловић,Вукашин Шушић
 2014-12-09 Развој интерорганизационих информационих система за подршку електронском пословању
Кандидат: Марија Радовановић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Горан Миловановић
 2014-12-09 Развој пословних модела у индустрији видео игара
Кандидат: Андрија Крстић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Татјана Стевановић
 2014-12-05 Анализа утицаја организационе структуре на систем интерног комуницирања у организацијама у Републици Србији
Кандидат: Мина Стефановић
Комисија: Ивана Симић,Маја Ивановић-Ђукић,Љиљана Станковић
 2014-12-05 Примена теорије игара у анализи монополистичке конкуренције
Кандидат: Марија Стојић
Комисија: Јелена Станковић,Миливоје Пешић,Снежана Радукић
 2014-12-05 Теорија и мерење еластичности тражње на тржишту пољопривредно-прехрамбених производа
Кандидат: Вања Миладиновић
Комисија: Снежана Радукић,Душан Здравковић,Соња Јовановић
 2014-12-05 Анализа општег нивоа цена применом модела временских серија
Кандидат: Катарина Ђукановић
Комисија: Снежана Радукић,Душан Здравковић,Весна Јанковић-Милић
 2014-11-26 Основне карактеристике и правци развоја туризма Сокобање
Кандидат: Сандра Марковић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Зоран Аранђеловић,Соња Јовановић
 2014-11-26 Перспективе развоја услужног сектора у Републици Србији
Кандидат: Јелена Пејић
Комисија: Владислав Марјановић,Игор Младеновић,Соња Јовановић
 2014-11-25 Породица и рад у савремености
Кандидат: Светлана Ђурђевић
Комисија: Петар Хафнер,Славољуб Мишић,Драган Петровић
 2014-11-25 Сигурност и заштита мобилних уређаја у предузећу
Кандидат: Маја Ранђеловић
Комисија: Огњен Радовић,Радмила Јовановић,Славољуб Миловановић
 2014-11-25 Радни морал
Кандидат: Јасна Аксентијевић
Комисија: Петар Хафнер,Славољуб Мишић,Марија Џунић
 2014-11-25 Развој информационих система у банкарском пословању
Кандидат: Биљана Ристић
Комисија: Огњен Радовић,Радмила Јовановић,Славољуб Миловановић
 2014-11-22 Улога мултинационалних корпорација у имплементацији концепта одрживог развоја
Кандидат: Марјан Ђорђевић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Весна Секулић,Снежана Радукић
 2014-11-21 Business-to-Business социјалне мреже
Кандидат: Вукица Младеновић
Комисија: Огњен Радовић,Радмила Јовановић,Славољуб Миловановић
 2014-11-21 Вишекритеријумски приступ групном одлучивању: моделирање процеса одлучивања експертских група
Кандидат: Сања Костевски
Комисија: Јелена Станковић,Жарко Поповић,Весна Јанковић-Милић
 2014-11-20 Традиционалне и савремене мере перформанси успешности у фокусу управљања предузећа
Кандидат: Ема Мулаосмановић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2014-11-20 Улога централне банке на девизном тржишту
Кандидат: Маријана Рајчић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Срђан Маринковић,Марина Ђорђевић
 2014-11-19 Допринос Карла Попера развоју савремене економске методологије
Кандидат: Владимир Ристић
Комисија: Драган Петровић,Драгослав Китановић,Зоран Стефановић
 2014-11-19 Структура трансфера у јавним финансијама
Кандидат: Милена Јовановић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Снежана Ђекић,Марина Ђорђевић
 2014-11-18 Културни туризам Ниша
Кандидат: Наталија Ћирић
Комисија: Вукашин Шушић,Милан Спасојевић,Дејан Ђорђевић
 2014-11-18 Тенденција у развоју коришћења снаге ветра
Кандидат: Иван Крстић
Комисија: Милан Спасојевић,Вукашин Шушић,Дејан Ђорђевић
 2014-11-17 Одрживост јавног дуга Републике Србије
Кандидат: Милош Миленковић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2014-11-17 Ефекти светске економске кризе на монетарне и фискалне индикаторе
Кандидат: Гордан Јанковић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2014-11-14 Финансијско извештавање о успешности пословања предузећа
Кандидат: Надица Станковић
Комисија: Тадија Ђукић,Јован Крстић,Дејан Спасић
 2014-11-14 Управљање кључним клијентима
Кандидат: Милош Јовановић
Комисија: Љиљана Станковић,Сузана Ђукић,Надица Фигар
 2014-11-14 Компаративна анализа токова креирања примарног новца изабраних централних банака
Кандидат: Марија Пешић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Борко Крстић,Марина Ђорђевић
 2014-11-14 Мерење перформанси јавних предузећа применом вишекритеријумског приступа одлучивању
Кандидат: Катарина Костадиновић-Пршо
Комисија: Јелена Станковић,Миливоје Пешић,Татјана Стевановић
 2014-11-14 Значај операција на отвореном тржишту као инструмента монетарног регулисања
Кандидат: Владимир Тасић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Борко Крстић,Марина Ђорђевић
 2014-11-13 Информациона асиметрија и цена акција
Кандидат: Милош Цветковић
Комисија: Евица Петровић,Жарко Поповић,Јован Крстић
 2014-11-13 Место пореза на доходак правних лица у савременим пореским системима
Кандидат: Миљана Радојичић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Борко Крстић
 2014-11-13 Правно-економски аспект банкарских услужних послова као елемента јединственог тржишта финансијских услуга
Кандидат: Мина Марковић
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић,Тамара Миленковић-Керковић,Иван Марковић
 2014-11-13 Оптимизација профита на конкурентским и монополским тржиштима
Кандидат: Александар Стојановић
Комисија: Снежана Радукић,Бранислав Митровић,Драган Петровић
 2014-11-13 Улога маркетинга у креирању имиџа града
Кандидат: Милена Јовановић
Комисија: Љиљана Станковић,Сузана Ђукић,Горан Миловановић
 2014-11-13 Хипотеза о апсолутној и релативној конвергенцији у моделима економског раста
Кандидат: Тијана Стојичић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Драгослав Китановић
 2014-11-12 Стратегије трговинског маркетинга у условима интернационализације
Кандидат: Јелена Самарџија
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић,Сретен Ћузовић,Нада Барац
 2014-11-12 Утврђивање оптималне политике расподеле ограничених ресурса применом динамичког програмирања
Кандидат: Данило Бошковић
Комисија: Миливоје Пешић,Јелена Станковић,Жарко Поповић
 2014-10-24 Утицај привредне структуре на регионални развој Републике Србије
Кандидат: Марко Јанаћковић
Комисија: Владислав Марјановић,Зоран Аранђеловић,Живорад Глигоријевић
 2014-10-14 Повезивање учесника на тржишту развојем франшизинг односа
Кандидат: Јелена Николић
Комисија: Љиљана Станковић,Сузана Ђукић,Тамара Миленковић-Керковић
 2014-10-09 Развој и имплементација електронског пословања у агробизнису
Кандидат: Ивана Ђорђевић
Комисија: Славољуб Миловановић,Снежана Ђекић,Огњен Радовић
 2014-10-01 Управљање савременим перформансама у предузећима текстилне индустрије
Кандидат: Милан Петковић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2014-09-28 Факторска анализа квалитета услуга у банкарском сектору
Кандидат: Валентина Ђорђевић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Вера Ђорђевић,Јелена Станковић
 2014-09-26 Глобализација пословних процеса и активности као извор ризика у ланцу снабдевања
Кандидат: Јелена Јовић
Комисија: Горан Миловановић,Нада Барац,Сузана Стефановић
 2014-09-26 Мере перформанси центара одговорности предузећа
Кандидат: Жељко Петровић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2014-09-26 Неокласична теорија цене капитала и њена критика
Кандидат: Марија Радосављевић
Комисија: Душан Здравковић,Бобан Стојановић,Снежана Радукић
 2014-09-25 Утицај ценовне еластичности тражње на максимирање профита
Кандидат: Марија Паскаш
Комисија: Снежана Радукић,Душан Здравковић,Бобан Стојановић
 2014-09-24 Повећање конкурентности у различитим тржишним структурама
Кандидат: Александар Здравковић
Комисија: Бобан Стојановић,Душан Здравковић,Снежана Радукић
 2014-09-24 Методолошки проблеми цена у класичној и неокласичној теорији
Кандидат: Ивана Стаменовић
Комисија: Душан Здравковић,Бобан Стојановић,Снежана Радукић
 2014-09-23 Различити погледи на улогу цена у теоријама опште привредне равнотеже
Кандидат: Бојан Митровић
Комисија: Душан Здравковић,Бобан Стојановић,Снежана Радукић
 2014-08-29 Управљање жалбама и рекламацијама потрошача
Кандидат: Мелиха Плојовић
Комисија: Сузана Ђукић,Љиљана Станковић,Бојан Крстић
 2014-07-15 Имплементација система квалитета на примеру јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш
Кандидат: Александар Милосављевић
Комисија: Горица Бошковић,Марија Радосављевић,Соња Јовановић
 2014-07-15 Туризам Подунавског oкруга
Кандидат: Марија Радисављевић
Комисија: Вукашин Шушић,Милан Спасојевић,Соња Јовановић
 2014-07-15 Потенцијали развоја сточарске производње у Републици Србији
Кандидат: Ана Хафнер-Филиповић
Комисија: Снежана Ђекић,Соња Јовановић,Вукашин Шушић
 2014-07-10 Заједничка улагања као стратегија раста и развоја предузећа
Кандидат: Дијана Блдић
Комисија: Сузана Стефановић,Биљана Предић,Сузана Ђукић
 2014-07-10 Финансијско извештавање у функцији оцене бонитета банке
Кандидат: Јелена Игњатовић
Комисија: Тадија Ђукић,Јован Крстић,Срђан Маринковић
 2014-07-10 Процесни приступ креирању вредности за стејкхолдерe
Кандидат: Милица Миловановић
Комисија: Марија Радосављевић,Раденко Милојевић,Весна Секулић
 2014-07-10 Хибридне стратегије ланаца снабдевања
Кандидат: Весна Живковић
Комисија: Нада Барац,Горан Миловановић,Марија Радосављевић
 2014-07-09 Узроци и последице неквалитетног финансијског извештавања
Кандидат: Татјана Јовановић
Комисија: Јован Крстић,Тадија Ђукић,Дејан Спасић
 2014-07-09 Финансијско извештавање о статусној промени припајања
Кандидат: Јелена Радовановић
Комисија: Дејан Спасић,Јован Крстић,Тадија Ђукић
 2014-07-07 Анализа профитабилности производа и купаца као информациона подршка стратегијском управљању трошковима предузећа
Кандидат: Маја Живковић
Комисија: Татјана Стевановић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2014-07-07 Утицај нецаринских баријера на ефикасност споразума ЦЕФТА 2006
Кандидат: Милица Лилић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Снежана Радукић
 2014-07-07 Развој информационих система и технологија за подршку електронском пословању предузећа
Кандидат: Александар Петровић
Комисија: Славољуб Миловановић,Радмила Јовановић,Огњен Радовић
 2014-07-07 Развој савремених модела и сервиса мобилног банкарства
Кандидат: Оливера Миловановић
Комисија: Радмила Јовановић,Борко Крстић,Огњен Радовић
 2014-07-05 Управљање односима са медијима
Кандидат: Марко Милојевић
Комисија: Сузана Ђукић,Љиљана Станковић,Горан Миловановић
 2014-07-04 Утицај интелектуалног капитала на тржишну вредност и конкурентност предузећа
Кандидат: Сања Ивковић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Љиљана Станковић
 2014-07-04 Изградња отпорности - флексибилности и робусности ланца снабдевања кроз логистичке способности
Кандидат: Јована Голубовић
Комисија: Нада Барац,Горан Миловановић,Бојан Крстић
 2014-07-04 Утицај организационе структуре на степен задовољства послом запослених у Предузећу за телекомуникације "Телеком Србије" а.д. Београд
Кандидат: Јелена Ковачевић
Комисија: Ивана Симић,Љиљана Станковић,Маја Ивановић-Ђукић
 2014-07-04 Место обновљивих ресурса у енергетској политици Европске уније и Републике Србије
Кандидат: Михајло Илић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Иван Марковић
 2014-07-04 Политка смањивања регионалних диспаритета Републике Србије
Кандидат: Снежана Бранковић
Комисија: Владислав Марјановић,Живорад Глигоријевић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2014-07-03 Утицај менаџерских одлука на раст малих и средњих предузећа у Републици Србији
Кандидат: Слободан Стојковић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Ивана Симић,Сузана Стефановић
 2014-07-03 Еколошка димензија концепта одрживог руралног развоја
Кандидат: Душан Нешић
Комисија: Соња Јовановић,Снежана Ђекић,Слободан Цветановић
 2014-07-03 Тржиште наоружања и војне опреме у Републици Србији
Кандидат: Зоран Павловић
Комисија: Бобан Стојановић,Душан Здравковић,Снежана Радукић
 2014-07-03 Анализа утицаја мера аграрне политике на производњу млека у Републици Србији
Кандидат: Стеван Савић
Комисија: Соња Јовановић,Снежана Ђекић,Весна Јанковић-Милић
 2014-07-03 Теорија реалних пословних циклуса
Кандидат: Милица Ђорђевић
Комисија: Драгослав Китановић,Слободан Цветановић,Драган Петровић
 2014-07-02 Могућности и перспективе одрживог развоја бањског туризма Републике Србије
Кандидат: Драгана Илић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Зоран Аранђеловић,Горица Бошковић
 2014-07-02 Стратешки приступ друштвеној одговорности предузећа
Кандидат: Ненад Георгиев
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Ивана Симић,Надица Фигар
 2014-06-20 Ефекти стварања и скретања трговине на уравнотежење платног биланса
Кандидат: Милош Манојловић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Драган Петровић
 2014-06-19 Рачуноводствене политике у функцији процене квалитета финансијских извештаја
Кандидат: Јелена Симић
Комисија: Тадија Ђукић,Јован Крстић ,Милорад Стојилковић
 2014-05-30 Управљање ризицима у ланцу снабдевања
Кандидат: Јелена Милић
Комисија: Горан Миловановић,Нада Барац,Бојан Крстић
 2014-05-28 Стратегија пословања интернационалних и домаћих трговинских ланаца на тржишту Републике Србије
Кандидат: Марина Трајковић
Комисија: Сретен Ћузовић,Горан Миловановић,Светлана Соколов-Младеновић
 2014-05-28 Улога обновљивих извора енергије у развоју пољопривреде Републике Србије
Кандидат: Игор Вучић
Комисија: Снежана Ђекић,Милан Спасојевић,Слободан Цветановић
 2014-05-27 Факторинг као облик финансирања малих и средњих предузећа
Кандидат: Ана Цветковић
Комисија: Ксенија Денчић-Михајлов,Дејан Спасић,Тамара Миленковић-Керковић
 2014-05-27 Успостављање и функционисање интерне контроле над финансијским извештавањем
Кандидат: Влада Јовановић
Комисија: Јован Крстић,Тадија Ђукић,Дејан Спасић
 2014-05-26 Значај риверсне логистике у ланцима снабдевања модних производа
Кандидат: Драгомир Дрешевић
Комисија: Нада Барац,Горан Миловановић,Биљана Предић
 2014-05-26 Међународна трговина производима од какаовца
Кандидат: Мирјана Ђурковић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Марија Џунић
 2014-05-26 Савремена технологија за изградњу пословног web сајта
Кандидат: Александар Марјановић
Комисија: Огњен Радовић,Радмила Јовановић,Славољуб Миловановић
 2014-05-26 Нови модел регионалног развоја Републике Србије
Кандидат: Милица Димитријевић
Комисија: Владислав Марјановић,Зоран Аранђеловић,Игор Младеновић
 2014-05-12 Преваре у финансијским извештајима као узрок нетачности рачуноводствених информација
Кандидат: Славица Булутић
Комисија: Јован Крстић,Тадија Ђукић,Дејан Спасић
 2014-04-28 Дивидендна политика и откуп сопствених акција
Кандидат: Ивана Аврамовић
Комисија: Ксенија Денчић-Михајлов,Љиља Антић,Весна Секулић
 2014-04-26 Управљање временом на нивоу ланца снабдевања интеграцијом lean и агилног менаџмента
Кандидат: Игор Живковић
Комисија: Марија Радосављевић,Раденко Милојевић,Нада Барац
 2014-04-24 Вредносни императив у примени корпоративне стратегије у пословању савременог предузећа
Кандидат: Марија Цветковић
Комисија: Весна Секулић,Бојан Крстић,Сузана Стефановић
 2014-04-23 Претпоставке и перспективе привредног развоја Пиротског управног округа
Кандидат: Иван Петковић
Комисија: Зоран Аранђеловић,Горица Бошковић,Владислав Марјановић
 2014-04-16 Компаративна анализа структуре пољопривредног становништва у Републици Србији и Европској унији
Кандидат: Анђица Стошић
Комисија: Соња Јовановић,Снежана Ђекић,Весна Јанковић-Милић
 2014-04-09 Стратегија инвестирања хеџ фондова
Кандидат: Мирослав Крстић
Комисија: Срђан Маринковић,Борко Крстић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2014-04-08 Софтверски алати корисничког сервиса у електронском пословању предузећа
Кандидат: Срђан Новаковић
Комисија: Радмила Јовановић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић
 2014-04-08 Технологија услуга заснованих на локацији
Кандидат: Драган Станојевић
Комисија: Огњен Радовић,Радмила Јовановић,Славољуб Миловановић
 2014-04-07 Подстицајне мере државе и удруживање произвођача у функцији унапређења конкурентности воћарске производње у Србији
Кандидат: Јелена Симоновић
Комисија: Соња Јовановић,Снежана Ђекић,Живорад Глигоријевић
 2014-04-05 Могућности и ограничења развоја туризма општине Власотинце
Кандидат: Марија Миљковић
Комисија: Вукашин Шушић,Милан Спасојевић,Дејан Ђорђевић
 2014-04-03 Обим и структура јавних расхода за здравствену заштиту у Републици Србији
Кандидат: Милена Ацковић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Борко Крстић,Марина Ђорђевић
 2014-02-12 Утицај кризе на туристичку делатност Србије
Кандидат: Маја Антић
Комисија: Игор Младеновић,Слободан Цветановић,Дејан Ђорђевић
 2014-02-11 Улога уговора о кредиту у развоју услуга у банкарству на унутрашњем тржишту Европске уније
Кандидат: Љиљана Тасић
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић,Тамара Миленковић-Керковић,Сузана Ђукић
 2014-01-16 Улога стандарда друштвене одговорности у ефикасном управљању перформансама предузећа
Кандидат: Кристина Михајловић
Комисија: Весна Секулић,Бојан Крстић,Маја Ивановић-Ђукић
 2014-01-16 Утицај корпоративног реструктурирања на унапређење пословних перформанси
Кандидат: Александра Михајловић
Комисија: Весна Секулић,Бојан Крстић,Ксенија Денчић-Михајлов
 2014-01-15 Анализа регресивних ефеката пореза на потрошњу
Кандидат: Душан Перовић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Сретен Ћузовић
 2014-01-14 Планирање раста и развоја предузећа у области телекомуникација
Кандидат: Ивана Милојевић
Комисија: Сузана Стефановић,Биљана Предић,Горан Миловановић
 2014-01-11 Примена XML технологије у интеграцији пословних апликација
Кандидат: Милан Пешић
Комисија: Славољуб Миловановић,Радмила Јовановић,Огњен Радовић
Упис

Студентске организације